Foreningens navn er Flintstones MC
Vedtægter:
opdateret d.15/4 2009
§ 1
Identitet
stk. 1
stk. 2
Foreningen er stiftet i April 1981
stk. 3
Skeldekobbel 19,
§ 2
Formål
stk. 1
Foreningens formål er at samle personer med interesse for motorcykler
§ 3
Medlemmer
stk. 1
Som medlem kan optages personer med interesse for motorcykler og har
gyldigt førerbevis til MC.
stk. 2
Medlemskab er gyldigt når kontingent er betalt.
For at deltage i general forsamlingen skal man være med til dags dato.
stk. 3
Det er muligt at blive passiv medlem, dog har passive medlemmer ingen
stemmeret til generalforsamlingen.
stk. 4
For at blive optaget som medlem indstilles ansøgeren som prøvemedlem i
2 måneder. Medlemskab godkendes / afvises ved førstkommende medlems-
møde efter prøvetiden. Dette forgår ved skriftlig afstemning blandt fremmødte
medlemmer. Ansøgeren skal kunne opnå 75 % af stemmerne for at blive
optaget som medlem. Dette gælder ligeledes for medlemmer som er udmeldt
p.g.a. restance.
§ 4
Generalforsamling
stk.1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
stk.2
Ændring af vedtægter kan kun ske på ordinær generalforsamling, eller ved
lovligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
stk. 3
Der indkaldes til generalforsamling hvert år i januar kvartal.
stk. 4
Følgende dagsorden er gældende for generalforsamlingen.
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Formandens beretning
3.  Regnskabets aflæggelse
4.  Fremlæggelse af budget
5.  Valg af Formand
6.  Valg af Kasserer
7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant
8.  Valg af Billagskontrolant
9.  Fastsættelse af kontingent
10.Indkomne forslag
11. Evt.
stk. 5
Der skal foretages skriftlig afstemning såfremt mindst 2 medlemmer kræver 
dette. Dog skal afstemning der vedrører personer altid foregå ved skriftlig
afstemning.
stk. 6
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræver vedtægts-
ændringer 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
stk. 7
Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers
samtykke.
stk. 8
Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før.
§ 5
Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis et flertal i bestyrelsen
ønsker det, eller hvis 1/4 af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen
skriftligt anmoder om det med angivelse af de forslag der ønskes behandlet.
stk. 2
Det forlanges at de medlemmer som skriftligt anmoder om en ekstra- 
ordinær generalforsamling, skal give møde ved denne, ellers vil fremsatte
forslag blive afvist.
stk. 3
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er samme som ordinær.
§ 6
Foreningens ledelse
stk. 1
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse der består af 5 medlemmer
stk. 2
Formand og kasserer vælges for 2 år, Formanden i lige årstal og kassereren
i ulige årstal. Den øvrige bestyrelse vælges for 1 år af gangen.
stk. 3
Genvalg kan finde sted.
stk. 4
Bestyrelsen kan konstituere sig selv med hensyn til udvalgsposter.
§ 7
Bestyrelsen
stk.1
Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelses-
møde så ofte det skønnes nødvendigt.
stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
stk. 3
Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion til generalforsamlingen,
hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelige med medlemmers
berettigede krav på ordnede forhold.
stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af klubben inden for de
retningslinier som er angivet på generalforsamlingen og rammer af gældende
love og vedtægter.
§ 8
Økonomi
stk. 1
Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
stk. 2
Kontingentet forfalder til betaling hver d. 30. i kvartalet. Det er tilladt at lave
særaftaler med kassereren ,dog må restancefristen jf. §3 stk. 2 ikke
overskrides.
stk. 3
Ved udmeldelse tilfalder det indbetalte kontingent foreningen.
stk. 4
Bestyrelsen kan lade foretage uanmeldt kasseeftersyn
stk. 5
Foreningens regnskab løber fra 1.jan. til 31.dec.
stk. 6
Årsregnskab skal opgøres som god regnskabsskik tilsiger.
§ 9
Arrangementer
stk. 1
Foreningen bestræber sig på at afholde arrangementer, sammenkomster,
hyggeweekends, kaffemøder m.m.
§ 10
Rygmærker
stk. 1
Brug af rygmærker er frivillig
stk. 2
Rygmærker kan købes i klubben andre rygmærker skal godkendes af bestyrelsen.
stk. 3
Rygmærker må ikke bæres af personer der ikke er medlem af klubben
stk. 4
Samleverske/ægtefælle og børn må bære rygmærke. Ansvar påhviler aktive medlem
stk. 5
Ved evt. misbrug kan rygmærket inddrages.